Новини

Львівська ОДА

Костюк розписав обов’язки на чотирьох заступників

Костюк розписав обов’язки на чотирьох заступників

yak-prosto.com

Костюк розписав обов’язки на чотирьох заступників

Вівторок, 9 жовтня 2012, 12:49

Голова Львівської ОДА Михайло Костюк затвердив розподіл функціональних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації.

 

Про це йдеться у розпорядженні Голови Львівської ОДА, розміщеному на сайті облдержадміністрації.

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, заступником голови – керівником апарату

обласної державної адміністрації

Голова обласної державної адміністрації

 

Очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу обласної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території області положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів органів законодавчої та виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в області, про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

Створює, для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Має право скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій, накази керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації.

Вносить подання Президентові України та Кабінету Міністрів України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або дострокового припинення в установленому порядку повноважень голів районних державних адміністрацій у разі порушення ними Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

Відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" призначає та звільняє з посад першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Спрямовує і координує діяльність заступників голови облдержадміністрації.

Призначає та звільняє з посад керівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.

Відповідно до законодавства створює, організовує, ліквідовує управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Погоджує призначення та звільнення з посад перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій, керівників територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які призначаються за погодженням з Президентом України.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в області.

Виступає розпорядником коштів облдержадміністрації.

Видає, в межах своїх повноважень, розпорядження, дає доручення.

Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

Очолює Колегію обласної державної адміністрації, координує та контролює діяльність райдержадміністрацій і структурних підрозділів облдержадміністрації.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом обласної державної адміністрації.

Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації.

Координує діяльність:

 -    територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

-    підрозділів Збройних Сил України, розміщених на території області.

 Забезпечує взаємодію з:

 -    Радою національної безпеки і оборони України;

-    Управлінням Служби безпеки України у Львівській області;

-    координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області;

-    прокуратурою Львівської області;

-    судовими органами.

Загальні функціональні повноваження першого заступника,

заступників голови облдержадміністрації

Перший заступник, заступники голови облдержадміністрації забезпечують реалізацію повноважень облдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади щодо:

-     підготовки та реалізації планів роботи облдержадміністрації;

-     формування та виконання обласного бюджету;

-     розробки галузевих програм;

-     контролю, аналізу та оцінки стану економічного та соціального розвитку області у відповідних сферах;

-     виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

-     виконання розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації;

-     підготовки проектів документів.

Забезпечують реалізацію повноважень облдержадміністрації у відповідних сферах щодо:

-     сприяння розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональних зв’язків, формуванню та розвитку міжнародних проектів і програм;

-     внесення в установленому порядку пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій;

Забезпечують взаємодію облдержадміністрації з обласною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів.

Подають пропозиції до планів роботи облдержадміністрації, щоденну інформацію про стан справ у галузях народного господарства, соціально-політичну обстановку та проблемні питання для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Забезпечують підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях Колегії облдержадміністрації, нарадах голів райдержадміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій.

Дають доручення керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій. Погоджують відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Беруть участь в роботі обласної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх компетенції, колегій підпорядкованих управлінь, а також у нарадах в райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення, у сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.

Вносять пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, у тому числі й райдержадміністрацій, а також вносять пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом функціональних обов’язків і чинним законодавством.

Організовують роботу щодо створення резерву кадрів керівників відповідних підприємств, установ та організацій і забезпечують проведення з ними відповідних заходів.

Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами й іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами виконавчої влади документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, а також інших повноважень, передбачених законодавством.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

Розглядають звернення громадян, проводять їх особистий прийом.

Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 Перший заступник голови облдержадміністрації

Виконує обов’язки голови обласної державної адміністрації на період його відсутності, координує діяльність заступників голови, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію на території області:

–          державної політики в галузі економіки, фінансів, у сфері інвестиційної діяльності, міжнародного співробітництва, промислової політики, агропромислового комплексу;

–          розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції, харчової, лісової та переробної промисловості;

–          державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, організовує взаємодію з місцевими органами самоврядування з питань соціально-економічного розвитку;

–          сприяння розвитку науки, міжнародного співробітництва та міжрегіональних економічних зв’язків;

–          координації виставкової діяльності у сферах агропромислового комплексу;

–          державної політики у сфері енергозбереження;

–          державної політики в галузі інвестиційної діяльності;

–          державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

–          державної цінової і тарифної політики;

–          державної політики у сфері розвитку фондового ринку, випуску та обігу цінних паперів;

–          державної політики у фінансово-бюджетній сфері;

–          державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та гуртової торгівлі, а також торгівельно-виробничої сфери (готельного та ресторанного господарства) і побутового обслуговування населення;

–          проведення моніторингу з приватизації державного майна;

–          державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

Організовує матеріально-технічне та сервісне обслуговування сільськогосподарських і переробних підприємств, господарств усіх форм власності, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій у сфері агропромислового комплексу.

Сприяє діяльності ради власників колективних сільськогосподарських підприємств, обласної асоціації фермерів та співпраці виробничих структур агропромислового комплексу з науково-дослідними, навчальними закладами та промисловими підприємствами області.

Сприяє здійсненню аграрної реформи в області, розробці та впровадженню експериментальних проектів з цих питань.

Відповідає за формування державних продовольчих ресурсів зерна, молока, м’яса, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.

Здійснює контроль за використанням та охороною земель, вод, рослинного і тваринного світу. Вирішує питання щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами та заборони використання окремих лісових ресурсів.

Відповідає за організацію використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Вживає заходів щодо об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури на селі.

Забезпечує реалізацію на території області державної політики в галузі водного господарства.

Забезпечує розробку проектів щорічних програм та прогнозів соціально-економічного розвитку області, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Львівщини.

У межах повноважень вирішує питання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць області.

Вносить пропозиції щодо удосконалення банківської системи.

Координує виставкову діяльність в області.

Вносить пропозиції для розробки проектів Державної програми соціально - економічного розвитку України і довгострокових прогнозів, а також до проектів державних цільових програм розвитку відповідних галузей економіки.

Забезпечує реалізацію політики регіонального розвитку області.

Сприяє реалізації наукових програм з економічних питань.

Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного використання державних фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави.

Вживає заходів для об’єднання за згодою підприємств, установ та організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, установах та організаціях, які є одержувачами бюджетних коштів.

Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Забезпечує надання в установленому порядку до органів виконавчої та представницької влади вищого рівня фінансових показників та пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України, що підлягає розподілу між територіальними громадами, щодо розмірів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

Забезпечує складання бюджету області та інформації про його виконання.

Вносить пропозиції щодо внесення змін до обласного бюджету у визначених законодавством межах.

Відповідає за загальну організацію та виконання місцевих бюджетів області.

Надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

Забезпечує оприлюднення інформації про обласний бюджет, у тому числі публікацію рішень обласної ради про затвердження бюджету та звітів про його виконання.

Організовує подання на розгляд і затвердження обласною радою звітів про виконання обласного бюджету в термін, визначений чинним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Взаємодіє з суб’єктами господарської діяльності, в тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав.

Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально-господарського потенціалу області, регулювання інвестиційної діяльності.

Координує здійснення державної регуляторної політики та підприємництва, діяльність місцевих органів влади, пов’язану з розробленням і реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру, ліцензування окремих видів господарської діяльності, державної реєстрації юридичних і фізичних осіб підприємців.

Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної консультативної та інформаційної підтримки підприємництва, ефективності використання бюджетних коштів для реалізації програм розвитку підприємництва.

Координує розробку і реалізацію Регіональної програми розвитку малого підприємництва.

Сприяє здійсненню заходів щодо формування належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального і прикордонного співробітництва.

Сприяє реалізації державної програми "Закордонне українство" в області.

Відповідає за виконання в області Плану заходів, визначених Державною програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, та Плану заходів, визначених Державною програмою інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Забезпечує розроблення та реалізацію разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на поліпшення туристичної діяльності.

Здійснює підготовку аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів стану туристичної діяльності.

Організовує проведення в установленому порядку ліцензування, сертифікації та паспортизації туристичних підприємств, правил прийому і обслуговування туристів.

Вживає заходів щодо розвитку туристичної індустрії та зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів і споруд туристичного призначення.

Організовує облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об’єктами туристичної інфраструктури, одержання кредитів для потреб розвитку туристичної індустрії області.

Забезпечує ведення реєстру суб’єктів туристичної діяльності області, облік іноземних партнерів.

Забезпечує створення та координацію роботи пошуково-рятувальних служб суб’єктів туристичної діяльності.

Вносить пропозиції щодо управління корпоративними частками державної власності в туристичних організаціях.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі промисловості, вугільної промисловості, електроенергетики, нафтогазового комплексу, геологорозвідки.

Забезпечує реалізацію державної політики містобудування, організацію розробок та проведення експертизи містобудівельної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів та ліцензування у будівельній діяльності.

Визначає для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових й інших відходів.

В установленому законом порядку вирішує питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

Забезпечує розробку регіональної екологічної програми і вносить пропозиції щодо державної екологічної програми.

Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій.

Здійснює організацію державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

Сприяє здійсненню земельної реформи в області, розробці та впровадженню експериментальних проектів з цих питань.

Вживає заходів щодо приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.

Забезпечує організацію ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства України.

Забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо:

-     сприяння створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;

-     координації виставкової діяльності.

Здійснює роботу щодо укладення контрактів з керівниками державних промислових підприємств та організацій.

Забезпечує підготовку погоджень про розташування на території області нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій різних форм власності до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню області продукції.

Забезпечує процес управління державною часткою майна в акціонерних товариствах.

Здійснює розробку пропозицій щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що постачається для потреб області за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.

Здійснює роботу, спрямовану на доцільне розміщення продуктивних сил області.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів.

Погоджує розміщення на території області об’єктів електроенергетики та нафтогазового комплексу, гірничих підприємств.

Бере участь в розробці комплексних планів гірничодобувної промисловості, постачання енергії та нафтогазопостачання споживачам, а також у розробці і реалізації заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики, нафтогазової галузі, гірничодобувної промисловості в надзвичайних умовах.

Забезпечує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів.

Погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію або консервацію гірничих підприємств комунальної форми власності.

Здійснює контроль за збиранням, переробкою, утилізацією та захороненням промислових відходів гірничих підприємств.

 Здійснює керівництво:

-     головним управлінням економіки та промислової політики облдержадміністрації;

-     головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації;

-     головним управлінням з питань Євро 2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації;

-     головним фінансовим управлінням облдержадміністрації;

-     головним управлінням з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій облдержадміністрації;

-     управлінням вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.

Координує діяльність:

-     Державної податкової служби у Львівській області;

-     Головного управління статистики у Львівській області;

-     Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області;

-     Державної фінансової інспекції у Львівській області;

-     Західного філіалу навчально-методичного центру "Держфінмоніторингу";

-     Державної інспекції з контролю за цінами у Львівській області;

-     Державної інспекції з питань захисту прав споживачів у Львівській області;

-     Регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області;

-     філії „Магістральні нафтопроводи "Дружба" ПАТ "Укртранснафта";

-     Львівського регіонального центру з інвестицій та розвитку;

-     Львівської торгово-промислової палати;

-     Асоціації банків Львівщини;

-     науково-дослідних установ та навчальних закладів економічного спрямування;

-     ДП "Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

-     обласного відділення національної комісії з питань регулювання електроенергетики;

-     ВАТ "Облпаливо";

-     підприємств, підпорядкованих Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном;

-     державних або з часткою державної власності акціонерних компаній, товариств, корпорацій, концернів у сфері промисловості;

-     промислових підприємств у галузі машинобудування і металообробки, легкої, целюлозно-паперової, деревообробної, хімічної та нафтохімічної, скляної і фарфоро-фаянсової, промисловості будівельних матеріалів;

-     навчального центру підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою;

-     підприємств, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державному агентству енергоефективності та енергозбереження України, Державній службі геології та надр України;

-     державних або з часткою державної власності акціонерних компаній, товариств, корпорацій, концернів у сфері паливно-енергетичного комплексу;

-     Головного управління Держкомзему України у Львівській області;

-     Львівського обласного управління водних ресурсів «Львівське облводресурсів»;

-     Головного управління ветеринарної медицини в Львівській області;

-     Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства;

-     Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті;

-     асоціації Львівського обласного сільського комунального господарства „Львівагрокомуненергоефект”;

-     обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Галсільліс”;

-     Державної інспекції з карантину рослинництва по Львівській області;

-     Державного проектно – технологічного центру родючості грунтів і якості продукції „Облдержродючість”;

-     Державної інспекції захисту рослин Львівської області;

-     ТзОВ "Львівський науково-виробничий центр „Західплемресурси”;

-     Благодійної організації "Львівська аграрна дорадча служба";

-     Львівського регіонального відділення Аграрного фонду;

-     Львівського регіонального відділення Аграрної біржі;

-     Західно-Української регіональної агропромислової біржі;

-     обласного відділення фонду підтримки селянських (фермерських) господарств;

-     будівельних організацій області з питань планування і формування програм капітального будівництва в системі агропромислового комплексу та соціального будівництва на селі;

-     обслуговуючих та агросервісних підприємств і організацій агропромислового комплексу;

-     обласної ради власників колективних і сільськогосподарських підприємств;

-     науково-дослідних і проектних інститутів та їх філіалів, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів аграрної галузі;

-     Львівської філії „Украгролізинг”;

-     філії ПАТ Державної продовольчо – зернової корпорації України "Львівський комбінат хлібопродуктів";

-     підприємств переробної та харчової промисловості;

-     облспоживспілки;

-     Львівської обласної виставки аграрного та промислового комплексів „Львів Експоцентр”;

-     Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області;

-     Державної екологічної інспекції в Львівській області;

-      Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області;

-     Львівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"(в частині будівництва);

-     обласного комунального підприємства Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки";

-     обласної служби "Укрінвестекспертиза".

 Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів облдержадміністрації та напрямками роботи.

 Забезпечує взаємодію з:

 -     Львівським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (у межах доручень голови);

-     Територіальним управлінням Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях;

-     Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-     Управлінням Національного банку України у Львівській області;

-     Територіальним управлінням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;

-     національним інститутом стратегічних досліджень;

-     об’єднанням підприємницьких організацій Львівщини (ОПОЛ);

-     координаційною радою Конфедерації ділових кіл Львівщини;

-     товариствами мисливців і рибалок, кролівників-любителів, садівників та городників;

-     Асоціацією фермерів та приватних землевласників у Львівській області;

-     Львівською Аграрною палатою.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Очолює апарат обласної державної адміністрації та організовує роботу щодо виконання покладених на апарат завдань з організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчим апаратом обласної ради, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі розвитку інфраструктури, охорони здоров’я, освіти і науки, житлово-комунального господарства.

Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони.

Забезпечує організацію медичної допомоги населенню, надання в межах повноважень пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

Забезпечує контроль за роботою органів медико-соціальної експертизи.

Здійснює координацію роботи закладів освіти та науки.

Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів науки, освіти та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

Видає накази з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, які створює голова обласної державної адміністрації.

Вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці й видатків на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату облдержадміністрації.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату.

Затверджує посадові інструкції працівників апарату.

Відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації до відповідних органів, посадових осіб і громадськості.

Створює робочі групи та комісії за участі спеціалістів управлінь, відділів та інших служб для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які виносяться на засідання Колегії облдержадміністрації, наради при голові облдержадміністрації та для виконання доручень голови облдержадміністрації.

Інформує голову обласної державної адміністрації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Координує роботу з кадрами в органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях.

Вживає заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади.

Забезпечує виконання планів робіт з кадрами в облдержадміністрації, вимог Закону України "Про державну службу" та інших нормативних актів з питань роботи з кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, створення кадрового резерву, його навчання та стажування.

Забезпечує підготовку планів робіт та заходів обласної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови облдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Організаційно забезпечує роботу Координаційної ради з питань державної служби при голові обласної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку документів з питань нагород.

Підписує додатки до розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку засідань Колегії обласної державної адміністрації.

Відповідно до чинного законодавства вирішує питання адміністративно-територіального устрою.

Організаційно забезпечує проведення перевірок щодо виконання на території області Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до облдержадміністрації з порушенням установленого порядку.

Організовує надання методичної та практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

Організовує проведення комплексних перевірок райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Забезпечує організацію діловодства та контролю за виконанням документів в апараті облдержадміністрації.

Організовує підготовку матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації.

Забезпечує належний розгляд звернень народних депутатів України та громадян, перевірку на підприємствах, в установах та організаціях стану цієї роботи відповідно до чинного законодавства.

Відповідає за інформатизацію в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністрацій.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення перевірок виконання на території області дотримання конституційних прав і свобод громадян.

Відповідає за підготовку інформації для внутрішнього службового користування.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту та зв’язку.

Забезпечує вирішення питань шляхового господарства, дорожнього будівництва.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі житлово-комунального господарства.

Забезпечує проведення моніторингу встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Організовує роботу з атестації, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Забезпечує координацію і здійснює контроль за реалізацією перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією приватизації житла.

Вносить пропозицій щодо перегляду наявної структури та програм розвитку житлово-комунального господарства області

Виконує інші функції відповідно до нормативно-правових актів, Регламенту облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.

Здійснює керівництво:

-     відділом забезпечення діяльності керівництва;

-     організаційним відділом;

-     відділом прес-служби;

-     відділом адміністрування Державного реєстру виборців;

-     юридичним відділом;

-     відділом кадрової роботи та нагород;

-     відділом контролю;

-     загальним відділом;

-     відділом роботи із зверненнями громадян;

-     відділом фінансового забезпечення;

-     відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції;

-         сектором мобілізаційної роботи;

-     сектором з питань режимно-секретної роботи;

-     головним управлінням ресурсного забезпечення та господарського обслуговування;

-     головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

-     головним управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації;

-     головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації;

-     управлінням розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

 

 

 

 

Координує діяльність:

-     Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

-     Західним науковим центром НАН України;

-     Управління державної служби Головного управління державної служби України в Львівській області;

-     Державного територіально-галузевого об’єднання „Львівська залізниця”;

-     ДАП "Львівські авіалінії";

-     Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького;

-     Львівського регіонального структурного підрозділу Украероруху;

-     Територіального управління Головтрансінспекції у Львівській області;

-     Службою автомобільних доріг у Львівській області;

-     ДП "Львівський облавтодор";

-     Територіально-виробничим об’єднанням ВАТ "Львіввантажавтотранс"

-     Львівської філії ПАТ "Укртелеком";

-     Львівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта";

-     операторів телефонного зв’язку;

-     Львівського обласного радіотелепередавального центру;

-     Львівської обласної санітарно-епідеміологічної станції;

-     Державної служби з лікарських засобів у Львівській області;

-     Львівської обласної аптечної корпорації;

-     Галицької фармацевтичної асоціації;

-     Львівського державного підприємства оптово-роздрібного магазину „Медтехніка № 1”;

-     обласної ради ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації;

-     підприємств житлово-комунального господарства;

-     житлово-комунальних господарств районів, міст та підприємств області;

-     вищих навчальних закладів області.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів облдержадміністрації та напрямками роботи, зокрема, Колегії облдержадміністрації, координаційної ради з питань державної служби, атестаційної комісії, конкурсної комісії.

 Забезпечує взаємодію з:

-         райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування;

-         судовими органами (у межах доручень голови обласної державної адміністрації);

-         Львівською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України;

-         обласною спілкою автомобілістів України.

Заступник голови облдержадміністрації з питань соціальної політики

 

Забезпечує реалізацію державної політики з питань, соціального захисту населення, у справах дітей, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, капітального будівництва.

Забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації у цих галузях.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури.

Сприяє забезпеченню державних гарантій у сфері праці та організації їх виконання.

Організовує забезпечення додержання законодавства про пільги.

Вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту.

Організовує контроль за відповідністю робочих місць нормативним актам про охорону праці, проведення навчання, атестації з питань охорони праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важливими та шкідливими умовами праці, використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Координує роботу, пов’язану з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист.

Забезпечує виконання законодавства про працю щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці.

Організовує в межах своїх повноважень роботу відповідних органів виконавчої влади щодо забезпечення надання жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей у політичному, економічному, культурному та соціальному житті суспільства.

Координує роботу щодо розроблення та здійснення заходів щодо соціально-побутового і медичного обслуговування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів соціального захисту населення при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

 Здійснює керівництво:

-     головним управлінням соціального захисту населення облдержадміністрації;

-     управлінням культури облдержадміністрації;

-     управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації;

-     управлінням з питань сім’ї та молоді облдержадміністрації;

-     управлінням капітального будівництва облдержадміністрації;

-     службою у справах дітей облдержадміністрації.

Координує діяльність:

-     Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області;

-     Львівського обласного центру зайнятості;

-     Територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області (в частині контролю за дотриманням законодавства про працю);

-     Львівського обласного відділення «Фонд соціального захисту інвалідів»;

-     Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування;

-     Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Львівській області;

-     виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

-     тристоронньої соціально-економічної ради;

-     Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-     Регіональним представником національно-експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів облдержадміністрації та напрямками роботи.

 Забезпечує взаємодію з:

-     Об’єднанням профспілок Львівщини;

-     асоціацією роботодавців Львівської області;

-     Львівською обласною асоціацією інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України";

-     творчих спілок.

 Заступник голови облдержадміністрації

з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та зв'язками з громадськістю

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях, національностей та релігій, охорони об’єктів культурної спадщини.

Забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації у цих галузях щодо:

–       державної політики в галузі внутрішньої політики, преси та інформації;

–        взаємодії з органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами;

–       організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

–       координації дій, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Вживає заходів щодо збереження стабільної політичної ситуації в області‚ формування належної морально-психологічної атмосфери в регіоні.

Здійснює аналіз та прогнозування суспільно-політичних‚ соціально-економічних процесів в області.

Забезпечує інформування центральних органів виконавчої влади‚ голови облдержадміністрації про суспільно-політичну ситуацію в області.

Здійснює постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади.

Визначає вплив діяльності владних структур та посадових осіб на формування суспільно-політичної ситуації‚ збереження соціальної рівноваги‚ зміцнення авторитету виконавчої влади.

Вживає заходів щодо налагодження взаємодії між органами виконавчої влади‚ політичними партіями та громадськими формуваннями.

Розробляє концептуальні засади взаємодії органів виконавчої влади з населенням області.

Вживає заходів щодо формування політичної культури населення.

Здійснює прогнозування та попередження можливих конфліктних ситуацій в області.

Аналізує позиціонування політичних сил в області‚ діяльність політичних партій та громадських організацій.

Вживає заходів щодо сприяння підготовці та проведенню виборів, які передбачені чинним законодавством, стосовно участі органів виконавчої влади у виборчих кампаніях.

Забезпечує роз’яснення політичного курсу Президента України‚ пропаганду серед населення області основних напрямів діяльності облдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію суспільно-політичного співробітництва з іншими областями‚ прикордонними регіонами сусідніх держав.

Відповідає за охорону та облаштування державного кордону.

Координує зовнішньополітичну діяльність та розвиток прикордонної інфраструктури (в межах своїх повноважень).

Забезпечує припинення нелегальної міграції та порушення іноземцями правил перебування на території України.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробкою та реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Координує діяльність аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Організовує роботу з ліквідації екологічних наслідків аварії, залучає до цих робіт підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.

Координує і контролює роботу з питань інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок та призов громадян на строкову військову службу.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території області, у тому числі в особливий період.

Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби.

Забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації у відповідних сферах щодо сприяння розвитку науки, реалізації наукових програм.

Відповідає за соціальний захист учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців, звільнених у запас та у відставку.

Сприяє проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

Вживає заходів щодо організації правового інформування і виховання, формування правової культури населення.

Забезпечує підготовку звернень до суду про визнання недійсними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій та установ, які обмежують повноваження обласної державної адміністрації.

Забезпечує захист інтересів обласної державної адміністрації в судах.

Здійснює управління архівною справою.

 Здійснює керівництво:

-     головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації;

-     головним управлінням з питань внутрішньої політики, преси та інформації облдержадміністрації;

-     управлінням охорони культурної спадщини облдержадміністрації;

-     відділом національностей та релігій облдержадміністрації;

-     Державним архівом Львівської області.

 Координує діяльність:

 -     Головного управління МНС України у Львівській області (у межах доручень голови);

-     Головного управління МВС України у Львівській області;

-     Головногоуправління юстиції у Львівській області;

-     Львівського обласного військового комісаріату;

-     митних органів;

-     Західного регіонального управління державної прикордонної служби України;

-     Управлінням Державної пенітенціарної служби України у Львівській області;

-     відділенням Національної служби посередництва та примирення у Львівській області.

 Забезпечує взаємодію з:

-     політичними партіями та громадськими організаціями;

-     недержавними соціологічними та політологічними організаціями й фондами;

-     виборчими комісіями (на період виборів);

-     народними депутатами України, депутатами обласної та місцевих рад;

-     Повітряним командуванням "Захід";

-     Західним територіальним управлінням військової служби правопорядку;

-     Управлінням Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України;

-     Територіальним управлінням державної судової адміністрації у Львівській області;

-     судовими органами (оперативна взаємодія);

-     військовою прокуратурою Західного регіону України;

-     Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України в м.Львові (оперативна взаємодія);

-     Управлінням Служби безпеки України у Львівській області (оперативна взаємодія);

-     прокуратурою Львівської області (оперативна взаємодія);

-     Західним оперативним командуванням Сухопутних військ ЗСУ (оперативна взаємодія);

-     президією Львівської обласної колегії адвокатів;

-     лінійним управлінням на Львівській залізниці УМВС України на транспорті;

-     Львівським обласним управлінням водних ресурсів "Львівське облводресурсів" (оперативна взаємодія);

-     державними та комунальними засобами масової інформації;

-     Львівською обласною державною телерадіокомпанією;

-     державним видавництвом "Вільна Україна" та "Атлас";

-     ВАТ "Торгпреса";

-     торгово - виробничою фірмою "Львівкнига";

-     Львівським обласним відділенням Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

 Нагадаємо, у вересні з посад заступників голови Львівської ОДА було звільнено Володимира Губицького та Івана Стефанішина. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.